За битовите потребители смяната на доставчик на електроенергия ще бъде възможна след 31 март 2016 г. , съобщиха от Министерството на енергетиката. Няма краен срок за това.

Смяната на доставчика на електрическа енергия е регламентирана в Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР. Процедурата се администрира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа, към която е присъединен обектът (имотът) на клиента. Смяната се извършва от електроразоределителното предприятие (ЕРП) по желание на клиента.

Процедурата за смяна на доставчик на електрическа енергия стартира, когато клиентът или упълномощено от него лице подаде заявление за това. Възможно е и бъдещият доставчик да извърши това от името и за сметка на клиента.

Няма ограничения за броя на смените на доставчика на електрическа енергия. За да се направи смяна, трябва да се спазят сроковете и процедурата, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР. За процедурата по смяна на доставчик не се заплаща такса, но се изисква клиентът да е уредил финансовите си взаимоотношения с досегашния доставчик.