Във връзка с изпълнение на Стратегията за развитие на образователната система в Община Пазарджик, приета за периода 2016 – 2021 година, Община Пазарджик стартира процедура за откриване на Спортно училище в град Пазарджик през учебната 2016/2017 година, това е една от точките на дневния ред, на предстоящата в четвъртък сесия на ОбС – Пазарджик. Предложението за възраждането на спортното училище е на кмета Тодор Попов. Мотивите изтъкнати от него са следните:

По-добрите възможности за спортна подготовка, които дава обучението по типов учебен план на спортните училища.

Община Пазарджик е с многогодишни спортни традиции и реализирани високи спортни постижения на международни състезания и първенства.

В периода 1972 – 1994 г. в град Пазарджик съществува  държавно Спортно училище “Г. Бенковски”. През този период е натрупан сериозен  положителен опит. През 1994 г. училището е преобразувано в Средно общообразователно училище и като такова функционира и до момента. От учебната 2005/2006 година до 2007/2008 год. със съвместните усилия на СОУ “Г. Бенковски”  и общинска администрация се правят опити за възраждане на традициите по отношение на спортната подготовка чрез реализиране на държавен план-прием по профил «Спорт».

В спортните клубове, които функционират в града, със спорт се занимават над 2000 деца и ученици от общината.

Възможностите за спортна подготовка, които дава обучението в спортните училища, обаче, са значително по-добри. Разликата идва от различните учебни планове, от  програмите, по които се осъществява обучението, както и от различните стандарти за финансиране за ученик  в спортно училище и ученик в общообразователно училище.

 Наличие на необходима материално-техническа база:

Предлагаме новосъздаденото училище да ползва базата на СОУ „Г. Бенковски” – град Пазарджик на ул. „Христо Ботев” № 38. Сградата на училището и прилежащата към нея спортна база е проектирана и изградена да обезпечава нуждите на  функциониралото в периода 1972 – 1994 г. в град Пазарджик Спортно училище “Г. Бенковски”. Тя предоставя необходимите материални условия за обезпечаване на това обучение. Освен четириетажната основна сграда на училището /учебен корпус/, то разполага и с богата спортна база, която е поддържана и обновявана през годините и дава възможност за осъществяване на качествена спортна подготовка. СОУ “Г. Бенковски” разполага с прилежащо общежитие с 260 места, което позволява то да приема ученици от цялата област и страната. Училището разполага с база /общежитие/ в местността “Юндола” в Родопите, която позволява провеждането на подготвителни спортни лагери.

През настоящата учебна година в СОУ „Г. Бенковски” се обучават 826 ученици. То е едно от малкото училища в града, в които обучението не е на две смени.

Правейки предложението в сградата да се обучават и учениците от  спортното училище, Община Пазарджик има предвид опита си в организиране на обучение на ученици от две училища при ползване на  една сграда – МГ “К. Величков” и Гимназия “Иван С. Аксаков”, който опит ще използва и в този случай.

При разкриване на спортно училище ще се облекчи и поддържането на цялата материална база на СОУ “Г. Бенковски” – учебна сграда, ученическо общежитие, почивна база в местността “Юндола”, открити спортни площадки и съоръжения и ще се създадат условия за нейното обновяване. Със споразумение между двете училища и Община Пазарджик ще бъде уреден конкретният начин на ползване, който да осигури ефективното натоварване на учебната и спортната база, нейното поддържане и обновяване, и провеждането на качествен учебно-възпитателен и спортно-тренировъчен процес.

Спортните бази за различните видове спорт в град Пазарджик са общинска собственост и са предоставени за ползване от спортните клубове. Базите са в добро състояние и дават възможност за провеждане на часовете  по спортна подготовка на учениците от спортното училище. Всички спортни клубове декларират готовността си спортните бази да се ползват за целите на обучението на учениците от спортното училище.

Осигурен кадрови ресурс – учители по общообразователна подготовка и треньори със съответната правоспособност:

В Община Пазарджик има достатъчен брой квалифицирани треньори по всички видове спорт, както и учители по останалите дисциплини, което е сериозна предпоставка за качествено обучение на учениците. Потвърждение за последното са постигнатите успехи на областни и национални спортни изяви.

Спортните клубове и спортната общественост в града проявяват интерес към възраждането на добрите традиции, които Пазарджик има по отношение на ученическия спорт, подкрепят идеята за откриване на спортно училище в града и декларират готовност да го обезпечат с квалифицирани преподаватели.

Финансовото осигуряване на дейността на училището ще се обезпечи като   делегирана от държавата  дейност с единни разходни стандарти за спортно училище, финансирано чрез общинския  бюджет.

Размерът се определя от броя на учениците, умножен по стойността на единния разходен стандарт, определен с Решение на Министерски съвет за спортни училища за съответната календарна година.

Финансовите средства, делегирани от държавния бюджет за предлаганите шест паралелки държавен план прием, биха били в размер на 382 356 лв. съгласно Решение на МС № 859/03.11.2015 г. за календарната 2016 г. Смятаме, че тези средства са достатъчни за нормално функциониране на спортно училище при единен разходен стандарт от 2 451 лв. за ученик към момента.

Имайки предвид изложените мотиви, пише градоначалникът в предложението си – предлагам Общински съвет – Пазарджик,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 и чл. 26а., ал.3 от ЗНП и чл.12, ал. 2 от ППЗНП да предложи на Министъра на образованието, младежта и науката през учебната 2017/2018 година да бъде открито общинско спортно училище в град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с наименование Спортно училище, с адрес: град Пазарджик, бул. “Хр. Ботев” №38 / в сградата на СОУ “Г. Бенковски”/ със степен на образование – основно образование и средно образование, с дневна форма на обучение, с прием за първата година – шест паралелки, както следва:

 

паралелка вид спорт брой ученици 
V клас- 26 ученици футболбадминтон 22 момчета4 общо момичета/момчета
V клас- 26 ученици художественна гимнастикаплуване

модерен петобой

джудо

6 момичета8 общо момичета/момчета

8 общо момичета/момчета

4 общо момичета/момчета

VІ клас – 26 ученици художествена гимнастикафутбол

бадминтон

бокс

4 момичета16 момчета

2 общо момичета/момчета

4 момчета

VІ клас – 26 ученици плуанеджудо

волейбол

4 общо момичета/момчета2 общо момичета/момчета

20 общо момичета/момчета

VІІ клас– 26 ученици плуванефутбол

модерен петобой

бокс

6 общо момичета/момчета12 момчета

4 общо момичета/момчета

4 момчета

VІІ клас – 26 ученици художествена гимнастикабадминтон

джудо

волейбол

2 момичета6 общо момичета/момчета

6 общо момичета/момчета

12 общо момичета/момчета