Община Пещера обяви обществена поръчка за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашния социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания. Доставките са групирани в общо 10 обособени позиции, като една от тях е  запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Изпълнението на предмета на обществената поръчка, ще е в рамките на две години. Общата прогнозна стойност е близо 64 хиляди лева. Кандидатите трябва да имат опит в доставката на хранителни продукти, а при избора  най-голяма тежест ще има икономически най-изгодната оферта.  Отварянето на офертите на кандидатите ще се проведе на 13 април от 09:00 часа в сградата на възложителя.