До девети май е срокът за прием на документи от фирми, желаещи да участват по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, съобщиха от община Пазарджик. Общата стойност на поръчката е 13 995 008.76 лева, без ДДС.
Отварянето на документацията ще бъде на 10 май 2016 г. в „Стъклена зала“ на Общинска администрация. Според предварително оповестените параметри продължителността за изпълнение на обектите е 220 дни за всяка една от обособените 14 позиции.
Обществената поръчка обхваща изпълнение на – работно проектиране, съгласуване, строителство и авторски надзор. Като следствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати за всяка обособена позиция: – изготвен работен проект; – изпълнени строително монтажни работи; – осъществен авторски надзор.
С парите отпуснати по програмата ще бъдат финансирани три вида дейности – по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност – по външните сградни ограждащи елементи, по системите за поддържане на микроклимата, съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите
Многофамилните жилищни сгради в Пазарджик са с адреси:
ул.”Антим I” № 10” ;
ул. ”Осми март” № 10 А и Б” ;
бул. ”Георги Бенковски” № 14 и № 16 и ул. “Макгахан” № 12”;
ул.”Мътница” № 2, № 4, № 6, № 8 и № 10” ;
ул. ”Райко Даскалов” № 22, № 24, № 26 и № 28” ;
ул.”Дунав” № 2 ;
ул.”Криволак” № 5, № 7, № 9 и № 11”;
ул. ”Стефан Караджа” № 17 А, Б и В“;
ул.”Константин Величков” № 3 и № 5”;
ул. ”Димчо Дебелянов” № 7, № 9, № 11, № 13 и № 15;
ул.”Осми март” № 12 А, Б и В”;
ул. ”Димчо Дебелянов” № 8, № 10, № 12 и № 14”;
ул. ”Кочо Честименски” № 2, № 4 и № 6”;
ул. ”Одрин” № 75 А, Б и В” .