Изложбата „Ландшафтната архитектура в България“ Минало-Настояще-Бъдеще, която КАБ – РК Пазарджик и Съюзът на ландшафтните архитекти организира със съдействието на Община Пазарджик, е част от честванията по случай 10 години от създаването на СЛА, съобщи архитект Петър Мурджев. В 30 табла на „Арт алеята“ в парк-остров „Свобода“ ще бъдат показани най-добрите примери от практиката на ландшафтните архитекти в България.

Специалността “Ландшафтна архитектура” е приемник на специалността “Зелено градско строителство”, открита през 1951 г. и преименувана по-късно в “Озеленяване на населените места”. По време на обучението студентите получават комплексна фундаментална и практико-приложна подготовка с еко-биологични, естетико-художествени, строително-технически, териториално-устройствени и икономически аспекти. Обучението на студентите е двустепенно ¬ магистър и доктор. Образователно-квалификационната степен “Магистър” е с продължителност 10 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.
Завършилите специалността придобиват званието “Ландшафтен архитект”. Те са подготвени да изпълняват организационно-управленческа, проектантска, производствено-техническа,строително-експлоатационна дейност в областта на зелените системи и озеленяването на селищни и извънселищни територии, устройството, опазването и обогатяването на ландшафта.
Възможности за реализация: завършилите специалността “Ландшафтна архитектура” се реализират професионално в органите на местното управление ¬ областни и общински съвети, в проектантски звена за парково и ландшафтно устройство; като технически ръководители по строителство и поддържане на паркови обекти в държавни и частни фирми; отраслови ведомства и други структури, имащи отношение по създаване на зелените системи в страната.

Изложбата е гостувала в София, Пловдив , Стара Загора , Бургас и Русе.