Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик, става общинска – това реши на последното си заседание местният ОбС. Местните депутати решиха преструктурирането да стане факт и направиха необходимата за това първа стъпка, като дадоха съгласието си за промяна на финансирането на училището и за безвъзмездно прехвърляне на имотите, предоставени на училището, в собственост на Община Пазарджик, след решение на Министерски съвет. Промяната се налага поради решение на Министерството на земеделието да предостави всички училища – над 70, които са под негова юрисдикция, на общините по места, съгласно изпълнението на преходните и заключителни разпоредби в Закона за предучилищното и училищно образование, влизащ в сила от 01.08.2016 г.

През учебната 2015/2016 година в Професионалната гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ Пазарджик се обучават в дневна, задочна и самостоятелна форма над 460 ученици. За първи път през настоящата учебна година бяха приети ученици след завършен седми клас със засилено изучаване на английски език по професията технология на месопреработването – похвали се директорът на учебното заведение инж. Георги Гатев. Отделно  е осъществен прием в две паралелки след завършен осми клас по професиите монтьор на селскостопанска техника, лозаро-винарство и ветеринарен техник.

Директорът на гимназията Георги Гатев сподели още, че примерът за децентрализация трябва да последват и останалите професионални гимназии в страната, които в момента са на подчинение на образователното министерство.

След като на практика собствеността на училището бъде прехвърлена и учебното заведение премине на общинско финансиране, кметът на общината трябва да изготви финансово-икономическа обосновка и да депозира искане чрез областния управител за решение на МС за безвъзмездно прехвърляне в собственост имотите на училището.

 За подготовката на кадри в земеделието страната ни има 76 средни училища, от които 55 са професионални гимназии по селско стопанство и механизация, а останалите са училища по ветеринарна медицина, хранително-вкусови технологии и по горско стопанство и дървообработване.