На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Пещера организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2015 година.

Председателят на Общински съвет д-р Цветанка Лепарова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 18. 04. 2016г. /понеделник/ от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Пещера.
С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес:

гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ОЦУИГ на общинска администрация или на електронен адрес: chairman@peshtera.bg