М О Т И В И

 КЪМ

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА

ЗА

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА)

 Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

 

На територията на Община Пазарджик все по- често се наблюдава носенето на  специфично облекло, широко наметало, с което се покрива главата и лицето на  човека. Носенето на подобно облекло при посещение в държавните и общински институции пречи на индивидуализацията на съответния посетител и се създава пречка за установяване на  съответствието/ идентичността с документа за самоличност.

Необходимостта да се забрани носенето на подобно облекло, закриващо лицето на човека при посещението в държавни и общински институции/обекти е важна с оглед  осигуряване сигурността на всички граждани .

Намирам, че подобна забрана за носене на облекло, покриващо лицето, предвид безспорното й отражение върху правата на жените, желаещи да ходят забулени по религиозни причини е съразмерна, особено в случаите, когато следва да се осигури обществената сигурност.

Следва да се отбележи, че с описаната намеса се преследват две от легитимните цели, предвидени в Преамбюла на Конституцията на РБ, а  именно: „националната”, „обществената” сигурност и „защитата на правата и свободите на другите”.

По отношение „националната” или „обществената” сигурност смятам, че преследваната цел е свързана именно с необходимостта от идентифициране на лицата с оглед осигуряване сигурността на гражданите и имуществото, както и с борбата срещу злоупотреби с фалшива самоличност.

От друга страна по въпроса за „защитата на правата и свободите на другите” носенето на подобен тип облекло, представлява жест на затваряне по отношение на околните, който би могъл да наруши принципа за „живот в общност”.

Към настоящия момент няма въведена забрана за носенето на горецитираното облекло в по- висок по степен нормативен акт, което е още един мотив да  бъде прокарана забраната в подзаконов нормативен акт като Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик, чиято основна цел е осигуряване на обществения ред.

Предвид горното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба за обществения ред в Община Пазарджик.

Цели които се поставят:

Целите ми като вносител на този проект са:

– Гарантиране на сигурността на гражданите;

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

– осигуряване на обществена и национална сигурност

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба като подзаконов нормативен акт кореспондира със залегнали основни цели и принципи в Конституцията, поради което е предопределено съответствието с правото на Европейския съюз.

ВНОСИТЕЛ:

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВКмет на Община Пазарджик

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред  в Община Пазарджик

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Необходимостта да се забрани носенето на облекло, закриващо лицето на човека при посещението в държавни и общински институции/обекти е важна с оглед  осигуряване сигурността на всички граждани. Подобен тип облекло пречи на индивидуализацията на съответния посетител и се създава пречка за установяване на  съответствието/ идентичността с документа за самоличност.

Намирам, че подобна забрана за носене на облекло, покриващо лицето, предвид безспорното й отражение върху правата на жените, желаещи да ходят забулени по религиозни причини е съразмерна, особено в случаите, когато следва да се осигури обществената сигурност.

Следва да се отбележи, че с описаната намеса се преследват две от легитимните цели, предвидени в Преамбюла на Конституцията на РБ, а  именно: „националната”, „обществената” сигурност и „защитата на правата и свободите на другите”.

По отношение „националната” или „обществената” сигурност смятам, че преследваната цел е свързана именно с необходимостта от идентифициране на лицата с оглед осигуряване сигурността на гражданите и имуществото, както и с борбата срещу злоупотреби с фалшива самоличност.

От друга страна по въпроса за „защитата на правата и свободите на другите” носенето на подобен тип облекло, представлява жест на затваряне по отношение на околните, който би могъл да наруши принципа за „живот в общност”.

Към настоящия момент няма въведена забрана за носенето на горецитираното облекло в по- висок по степен нормативен акт, което е още един мотив да  бъде прокарана забраната в подзаконов нормативен акт като Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик

Предвид горното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба за обществения ред в Община Пазарджик.

Поради горното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 ,  ал.2 от ЗМСМА  и чл. 79 АПК

 П Р Е Д Л А Г А М :

Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

Проект!

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 № ………..

на Общински съвет – Пазарджик, взето на

заседанието му, проведено на ……………., с

Протокол № …………….

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в община Пазарджик

Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи, и на основание чл. 21,ал.1, т.23,  ал.2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК и след станалите разисквания и извършеното гласуване,

Р  Е  Ш  И :

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред  в община Пазарджик, както следва:

1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова точка : 7а (нов, решение №…… )

Забранява се :

”7а . Носенето на облекло, покриващо лицето при посещение в държавни и общински институции/обекти.”

2. В чл.34 се правят следните изменения и допълнения:

      

1.Създава се нов чл. 34, (нова, решение №…… ) с ал.1 и ал.2

„ал.1/ предишния текст на чл. 34/:

    „ал.2 За нарушение по чл. 2, т.7а, извършени от физически лица, се налага глоба в размер до 500лева; при повторност санкцията е до 1000лева.”

 

  • 3. “§ 3 (нов, решение №…… ) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № … от ………… 2016г., взето с Протокол № … Изменението и допълнението влизат в сила 10 дни след публикуването им в местната преса.”

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик