Доста по-радикален по съдържанието си проект за промяна на Наредбата за обществения ред са внесли от  групата на „Национален фронт за спасение на България и Народен съюз“ в деловодството на ОбС – Пазарджик още на осми април, съобщи вносителят и председател на групата – Благо Петров. Според него проектът на кмета Тодор Попов е в по-софт вариант и по – приемлив за мнозинството в местния парламент.

Вижте проекта на НФСБ и Народен съюз, в него се искат по-високи глоби за нарушителите, а също така и повече ограничения по отношение на местата, където е забранено носенето на религиозните облекла от жените изповядащи радикален ислям. Най-вероятно и двете предложения ще бъдат разглеждани от ОбС на предстоящата сесия, но кое от тях ще бъде прието ще стане ясно в деня на дебатите.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

Уважаеми г-н Харалампиев,

Водени от схващането, че всичко което става на територията на община Пазарджик е работа и предмет на обсъждане от органа за местно самоуправление Общински Съвет в община Пазарджик.

Приложено, Ви изпращаме мотиви и проект на решение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик.

Приложение: съгласно текста.

ВНОСИТЕЛ:

 редставителна група „Национален фронт за спасение на България и Народен съюз“ в общински съвет Пазарджик.

Благо Петров               – председател

Чавдар Чавдаров         – зам. председател

Благо Солов                – член

Албена Кантарджиева – член

 ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

М О Т И В И

към проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик.

Внесено от представителна група общински съветници „НФСБ и НС“

І. Причини, налагащи изменения и допълнения в Наредба за обществения ред в Община Пазарджик:

 Г-н Председател, от известно време в Община Пазарджик, се наблюдава сравнително ново явление, сред част от жителите – носене на дрехи, на публични места, които прикриват изцяло или по-голяма част от лицето.

Прикриването на лицето на обществени места е несъвместимо с общоприетите социални норми на поведение и подкопава принципа за сигурност на гражданите в обществото.

Лицето играе значителна роля в човешкото взаимодействие. Повече, отколкото всяка друга част на тялото, лицето изразява съществуването на индивида като уникален човек и оказва влияние върху комуникацията със събеседниците. Ефектът от укриване на нечие лице на обществени места има за последица прекратяване на социалната връзка и демонстриране на ограничения в междуличностното общуване, както физически, така и психологически. Неприемливо е на публични места да се поставя под фундаментално съмнение възможността за открито междуличностно общуване, което по силата на обществен консенсус е неотменна част от социалния живот на съответната общност в нашата страна. Бариерата, издигната пред другите, посредством скриването на лицето с покривало следва да се възприеме като нарушаване на правото на другите да живеят в пространство на социализация, която прави съвместния живот по-лесен. Нормите на обличане, които преобладават в нашите общества са продукт на обществен консенсус и плод на компромис между индивидуалните свободи и социалните норми за взаимодействие. Хората, които носят дрехи, които крият лицето им, изпращат на другите сигнал, че те не искат да вземат активно участие в обществения живот и не желаят да се интегрират в обществото на Р.България.

На следващо място, идентификацията на всеки индивид, е с цел  предотвратяване на нарушения и с цел осигуряване на безопасността на хората и имуществото, както и борба с фалшивите идентичности и извършване на престъпления. С оглед зачестилите актове на насилие и тероризъм, липсата на идентификация на лицата поставя под заплаха безопасността и усещането за безопасност на членовете на обществото. В едно демократично общество, в интерес на националната сигурност, териториалната цялост, обществената сигурност, както и за предотвратяване на безредици или престъпления, за защитата на здравето и морала, за защита на репутацията или правата на другите е необходимо всеки член на обществото да може да бъде идентифициран и възприет от останалите членове и от органите на държавната или на местната власт.

Не на последно място ОС в Пазарджик с изменението и допълнението на Наредбата за обществения ред, ще даде ясен сигнал, че повече няма да наблюдава безучастно процесите протичащи на територията на общината и засягащи бъдещето на общността ни.

            ІІ. Цели, които се поставят:

             Основните цели, които се поставят с настоящото предложение, е гарантиране на сигурността и имуществото, спазване на общоприетите норми за поведение в обществото и осигуряване на спокойствието, здравето и живота на членовете на обществото. Стимулиране на интеграционни процеси а не разделение сред жителите на общината и недопускане противопоставяне на верска и етническа основа.

            ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на измененията и допълненията.

Предлаганите изменения и допълнения в правилника не са свързани с осигуряването на финансови средства от бюджета на общината.

            ІV. Очаквани резултати от прилагането на предлаганите изменения и допълнения на наредбата.

Очакваните резултати са свързани с осигуряване на по-голяма степен на сигурност и гарантиране на обществения ред и спокойствието на членовете на обществото. Намаляване напрежението и противопоставянето сред жителите на града и общината.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения касаят подзаконов нормативен акт и са в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Предлаганите промени не са в противоречие с Европейската конвенция за правата на човека.

Предлаганите промени са в съответствие с Решение № 43835/11г. на Европейския съд по правата на човека.

Текстове, в смисъла на предлаганите промени, са въведени в законодателствата на водещи европейски държави като Франция и Белгия.

ВНОСИТЕЛ:

 Представителна група „Национален фронт за спасение на България и Народен съюз“

 

 

председател:

Благо Петров

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  П А З А Р Д Ж И К

 Р Е Ш Е Н И Е

№…..

от ………… 2016 година, взето с Протокол №….

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на представителната групата общински съветници „Национален фронт за спасение на България и Народен съюз“, на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Наредба за обществения ред в Община Пазарджик, както следва:

 

  1. В чл. 2 се създава нова алинея 43 със следния текст:

„(43) носенето на публични места на облекло или части от облекло, което прикрива изцяло или отчасти лицето и/или пречи за идентификация или разпознаване на лицата от граждани, органи на реда или технически средства.

За такова се счита всяко облекло или части от него, което прикрива изцяло или частично лицето в нарушение на изискванията на т. 12 Приложение 5 от ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

Забраната важи и в случайте на придвижването, превоз и престой в пътно транспортни средства, когато те се движат по улици или общодостъпни места.

Забраната не се отнася за случаите, при които е необходимо носенете на предпазни средства или специално облекло, предназначено за предпазване на лицето при извършването на професионални дейности, изискващи ползването на защитно облекло, съгласно Кодекса на труда и другите относими към него подзаконови нормативни актове , както и за носене на защитни облекла и части от облекло против студ от лица под 14 години, когато външната температурата на територията на населеното място е под 0 градуса по Целзий.“

 

  1. В раздел V – Административнонаказателни разпоредби, се създават нови членове „69а“ и „69б“ със следните  текстове:

 

         „ Чл. 69а. За нарушение по чл. 2, ал.43 се налага глоба в размер на 500 лева, а при повторно и всяко следващо нарушение санкцията е  в размер на 1000 лева.“

 

Чл.69б.

Ал.1 Лице, допуснало присъствието на територията на обществено място, което стопанисва или за което отговаря, включително заведения, магазини, културни институции, административни обекти и всякакви други общодостъпни места, както и превоза или стоенето в пътно транспортно средство на общодостъпно място,  на лица с облекла нарушаващи изискванията на чл.2 ал. 43 от настоящата наредба се санкционира с глоба в размер на 1000 лв. За второ и всяко следващо нарушение глобата е в размер на 2 000 лв.

Ал.2 Когато нарушителят по този текст е юридическо лице се налага имуществена санкция за първо нарушение 5 000 лв., а за второ и всяко следващо нарушение 10 000 лв.

Във всички случаи на нарушение, Общината отнема на нарушителя всички издадени от нея разрешения или регистрации за извършване на определена дейност, както и прекратява договорите за наем на обекта, ако нарушението е извършено в такъв, който е общинска собственост и се ползва под наем или на друго основание, поради нарушаване на настоящата наредба.“

   

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общинския съвет – Пазарджик