Със Заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков се разпореждат конкретни мерки на кметовете на общини, Областна дирекция по безопасност на храните и ОДМВР Пазарджик.

Областната епизоотична комисия, ръководена от заместник областния управител Стефан Мирев, заседава днес във връзка с констатирани огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит в префектура Серес, Република Гърция. Участваха представители на ОДБХ, ОДМВР, РЗИ, РДПБЗН, РИОСВ, РДГ и Областна дирекция „Земеделие” Пазарджик.

Болестта е силно заразна, с летален изход, засяга едрите преживни животни и причинява сериозни икономически загуби, вследствие ограничаване на търговията и невъзможност за за движение на едри преживни животни и продукти от тях, от засегнатите райони. Вирусът е изключително устойчив, пренася се от кърлежи, мухи и комари или чрез директен контакт между здрави и болни животни. Преносители могат да бъдат говедата и биволите, също елените и сърните. Клиничните признаци са треска, подуване и гнойни отоци по кожата на говедата, най-вече млекодайните породи. Болестта не е опасна за хората, заразените животни не се лекуват, а се унищожават.

Със заповедта на областния управител е разпоредено и предприемането на конкретни действия за недопускане разпространението на заразната болест на територията на област Пазарджик:

  1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, като същите се  запознаят с епизоотичната обстановка, набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта на територията на съответните общини и до 15.04.2016 г. да уведомят писмено областния управител за предприетите мерки и тяхното изпълнение.
  2. Кметовете на общини в област Пазарджик, да разпоредят на кметовете на кметства или кметски наместници на населените места в съответната община:

– да извършат преброяване на всички едри преживни животни,отглеждани на територията на селището и да предоставят списъците на официалния ветеринарен лекар,служител на ОДБХ гр.Пазарджик отговарящ за съответната община.

– не се допуска провеждането на нерегламентирани пазари и изложби на едри преживни животни на територията на селищата;

  1. Директорът на ОДБХ гр.Пазарджик, да разпореди на служителите в отдел «Заразни болести по животните»:

–   да се засили контрола по придвижването на животните и мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни на територията на общините в областта;

–   да информират кметовете на населените места както и лицата отглеждащи едрите преживни животни за клиниката на  заразен нодуларун дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни,начините за извършване на дезинсекция и задължението им при съмнение за  заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответният официален ветеринарен лекар;

  1. Директорите на ОДБХ и на МВР да организират съвместно извършването на контрола върху търговията и движението  на едри  преживни животни.