През март експерти на РИОСВ и представители на общинските администрации в област Пазарджик извършиха съвместни проверки на складовете и площадките за съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност. Препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност в област Пазарджик се съхраняват в тринадесет склада и на площадки, на които са разположени „Б-Б” кубове.

По експертна оценка, направена след съвместните проверки, десет от складовете са в добро техническо състояние и с охрана. Съхраняваните в тях препарати са в оригинални опаковки, не се наблюдава изтичане или разпиляване извън сградите.

Състоянието на три от складовете в община Септември е лошо, установиха проверките. Складовете са неохраняеми, с нарушена покривна конструкция, без врати и цялостта на много от опаковките е компрометирана. Регистрирани са отвори в стените, което дава възможност за нерегламентирано проникване и кражби. За констатираните нарушения и пропуски, на собствениците на тези складове са дадени предписания с определени срокове. За изпълнението им, РИОСВ ще извърши последващ контрол.

В общините Пазарджик, Панагюрище и Ракитово са изградени площадки за съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност в Б-Б кубове, които се охраняват и са в много добро техническо състояние. РИОСВ-Пазарджик провежда ежегоден мониторинг на състоянието на тези обекти.