Със Заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков, междуведомствена комисия започва през идния месец май проверка на проводимостта на речните корита извън населените места и състоянието на язовирните стени на територията на областта. Решението беше взето на провелото се днес планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия във връзка с предприемането на превантивни мерки от институциите за недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите. В състава на комисията ще бъдат включени представители на РДПБЗН, Басейнова дирекция, Напоителни системи ЕАД-клон Тополница, ОПУ, РОСВ, РДГ и представител на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Комисията ще извърши обследване на проводимостта на речните легла на територията на област Пазарджик, извън урбанизираните територии на населените места и ще представи протокол с констатации, изводи, предписания и препоръки. Ще бъде направен оглед на 500 м. зона под язовирните стени, която попада в горски фонд, с цел осигуряване на нейната проводимост. На територията на област Пазарджик има изградени общо 87 язовира. Националната електрическа компания стопанисва 11 броя язовири, Напоителни системи –клон Тополница стопанисват 3 броя язовири, общините стопанисват общо 58 язовира. Частните язовири са 8 броя и стопанисваните язовири от сдружения за напояване или земеделски кооперации са 7 броя.