Заседанието на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик за разглеждане на инвестиционно предложение на „РЕСУРС-1”АД  „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” се отлага поне до м. юли 2016г.

След запознаване с постъпили мотивирани писмени мнения и възражения във връзка с реализацията на това инвестиционно предложение, Регионалната здравна инспекция в Пазарджик, като член на Експертния съвет, изиска становища от „Националния център по обществено здраве и анализи“, Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив, Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград и „ВКТВ“ ЕООД гр. Велинград.

Датата за провеждане на заседанието на Експертния екологичен съвет ще бъде насрочена след предоставянето им в РИОСВ-Пазарджик.