През почивните дни работата по изграждането на Регионалното депо за неопасни отпадъци, клетка 1, не е спирала, разказаха работниците на обекта. Причината е спазването на предварително обявените срокове.

2016-05-02 16.28.54

 

Припомняме, че първата копка бе направена в края на октомври миналата година в землището на с. Алеко Константиново, в рамките на определената площадка за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, която е с площ 347,637 дка. Клетка 1 е с площ от 53,4 дка. При изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и други спомагателни съоръжения.

2016-05-02 16.29.16

Имотът е публична общинска собственост на община Пазарджик. В действителност тази земя се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище, на 12 км южно от Пазарджик, на 1 км югоизточно от с. Алеко Константиново и около 1,8 км южно от с. Главиница в землището на с. Алеко Константиново, местност Баира. Площадката е извън населените места.

Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа, резервоар за ПП-нужди, изгребна яма – всички на обща площ около 50 дка.

На 21 август миналата година с решение на възложителя – община Пазарджик, за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, клетка 1 и съпътстваща инфраструктура“, бе определено ДЗЗД „Еко Пазарджик“, гр. София.

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е 13 324 411,56 лв. без ДДС или 15 989 293,87 лв. с ДДС.

До решението за изграждане на част от цялостния проект за регионално депо се стигна след като в началото на май 2013-а МОСВ уведоми регионите, предвидени за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците, включително и община Пазарджик, че финансовият ресурс по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ /ОПОС/, е изчерпан.

До този момент община Пазарджик положи неимоверни усилия и извърши огромна работа – като се започне от отчуждаването на земи на определената площадка, през необходимите съгласувателни процедури, изготвяне на инвестиционни и работни проекти, обществени обсъждания и ОВОС включително във всички общини бенефициенти – Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград.

Няколко месеца по-късно екоминистерството се ангажира чрез Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ да финансира със средства от държавния бюджет изграждането на една клетка и част от стопанския двор на регионалното депо в Пазарджик.

Незабавно последва избор на изпълнител на работен проект „Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик, клетка т и съпътстваща инфраструктура“ за кандидатстване пред ПУДОС. Проектът получи положително становище от съгласувателните органи в началото на май 2014 година, но последвалите политически сътресения отново отложиха реализацията на проекта. Едва през май 2015 г. стана възможно община Пазарджик да открие процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта, финализирана на 21 август 2015 г.

Класираното на първо място ДЗЗД „Еко Пазарджик“ се ангажира със срок за изпълнение – 429 календарни дни.