Приключи публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти публична общинска собственост, съгласно Решение № 53/31.03.2016 г. на ОбС – Пазарджик.

Паркинг ТЕАТЪРА : „КАНТОС БГ” ЕООД:

– предложен месечен наем без ДДС – 4 900,00 лв. ;

   – предложен размер на инвестициите – 20 000,00 лв., които ще бъдат осъществени през първите три години след сключване на договора за наем;

   – разкриване на 4 /четири/ работни места в срок до един месец след сключване на договора за наем, които ще бъдат поддържани за срока на договора;

   – поет ангажимент за извършване на дарение еднократно за срока на договора за наем в полза на Община Пазарджик за празника на гр. Пазарджик в размер на 1 000.00 лв. /хиляда  лева/;

– срок за отдаване под наем – 10 години.

Паркинг ТРАКИЯ: „ГЕО КОРЕКТ” ЕООД:

– предложен месечен наем без ДДС – 6 100,00 лв.

   – предложен размер на инвестициите – 20 000,00 лв., които ще бъдат осъществени през първите три години след сключване на договора за наем;

   – разкриване на 2 /две/ работни места в срок до един месец след сключване на договора за наем, които ще бъдат поддържани за срока на договора;

   – поет ангажимент за извършване на дарение еднократно за срока на договора за наем в полза на Община Пазарджик в размер на 500.00 лв. ;

– срок за отдаване под наем – 10 години.

Паркинг ЕЛБРУС: „ТОРИС БГ” ЕООД:

– предложен месечен наем без ДДС – 4 300,00 лв. ;

   – предложен размер на инвестициите – 20 000,00 лв., които ще бъдат осъществени през първите три години след сключване на договора за наем;

   – разкриване на 2 /две/ работни места в срок до един месец след сключване на договора за наем, които ще бъдат поддържани за срока на договора;

   – поет ангажимент за извършване на дарение еднократно за срока на договора за наем в полза на Община Пазарджик в размер на 500.00 лв. ;

– срок за отдаване под наем – 10 години.