Към 31 декември 2015 г. населението на област Пазарджик е 263 630 души, което представлява 3.7% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2014 г. населението на областта намалява с 2 919 души, или с 1.1% (за 2014 г. е било 266 549), съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

 Население в област Пазарджик към 31.12. по години и пол

 

Години Общо Мъже Жени
2013 269 287 132 375 136 912
2014 266 549 130 829 135 720
2015 263 630 129 319 134 311

Мъжете са 129 319 (49.1%), а жените – 134 311 (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 039 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 51 898, или 19.7% от населението в областта. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.2%, а на мъжете – 16.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (28.5%), Габрово (27.5%) и Ловеч (26.1%). Общо в осемнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 16.8%, Благоевград и Варна – по 18.0%. За област Пазарджик този показател е 19.7%.

Към 31.12.2015 г. децата до 15 години са 39 176, или 14.9% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.0%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.1%, и Бургас – 15.3% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово – 11.3%, следвана от област Смолян – 11.4%, и областите Перник и Кюстендил – съответно 11.8 и 11.9%.

Към 31.12.2015 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Пазарджик е 52.8%, при 52.4% за страната.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 51.1%, отколкото в селата – 55.6%. Общо в двадесет и три области на страната този показател е над 50.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (68.1%), Ловеч (64.9%) и Монтана (63.5%), а най-благоприятно – в областите София (столица) – 44.3%, Благоевград – 47.8%, и Кърджали – 48.5%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2015 година е 43.0 г., като при мъжете е 41.1 г., а при жените – 44.7 г.

Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.2 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 43.7 години, а в градовете – 42.5 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2015 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст се запазват както през 2014 г. – до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. е 160 180 души или 60.8% от населението за област Пазарджик, като мъжете са 85 140, а жените – 75 040. Броят на трудоспособното население намалява с 2 478 души, или с 1.5%  през 2015 г. спрямо предходната година.

Към края на 2015 г. в над трудоспособна възраст са 61 556 души, или 23.3%, а под трудоспособна възраст – 41 894 души, или 15.9% от населението на областта.

Подробностите                

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

 Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).