Фолклорните читалищни групи на Бъта, Симеоновец и ракитовската „Овчарска песен“ могат да кандидатстват отново за процедурата по провеждане на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ – етап 2016. Съгласно действащата методика, на всеки две години се извършва кампания по провеждането на Националната система „Живи човешки съкровища – България“, с която се попълва и Националната листа на елементите на нематериално културно наследство. До този момент са проведени кампании през 2008, 2010, 2012 и 2014 г.

През настоящата година право на участие ще имат само вече излъчени на регионално ниво кандидатури за участие на националния етап в предходните сесии на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ – етапи 2008, 2010, 2012 и 2014 г.

Панагюрското село Бъта спечели номинацията си в раздел „Традиционни обреди и празници“ с ритуала  „Гергьовден в село Бъта”, който се изпълнява от Ансамбъл за автентичен фолклор – „Иглика“. През споменатите по-горе години право на участие са си извоювали и от Групата за автентичен фолклор в Симеоновец. „С песните на с. Симеоновец” към НЧ „Серафим Янакиев – Червенко – 1933”. От Ракитово в състезанието ще влезе „Овчарска песен“.
От вносителите на кандидатурите, одобрени за участие в националните селекции през годините 2008, 2010, 2012 и 2014,  е необходимо писмено да потвърдят своето желание за участие в националната селекция – етап  2016 г. Това следва да бъде осъществено с официално писмо до Министерството на културата. Писмото трябва да е съпроводено и с актуализирана информация за елемента. При необходимост може  да се попълни отново и типов формуляр за участие в Националната система, като се използват образците на типови формуляри, както и указания, валидни от предходните години. Задължително се представят нови писма за съгласие от носителите / 1. придружително писмо, разрешаващо разпространяването на документацията по кандидатурата, целящо популяризиране на Националната система или за научни цели, подписано от индивидуалния носител или ръководителя на групата; 2. писмен документ, доказващ неоспоримото съгласие на носителя (индивидуален или групов) на традиционната дейност или умение/елемент с цялото съдържание на документацията по кандидатурата; 3. подкрепящо писмо от отдел „Култура“ към съответната община.

Новите писма, съдържащи посочената по-горе документация, се подават в срок до 6 юни 2016 г. включително, в Министерството на културата. За подадените по пощата важи датата на пощенското клеймо. Адресът, на който следва да бъдат изпратени писмата е:

 Гр. София

Бул. „Александър Стамболийски“ №17

Министерство на културата

Отдел „Регионални дейности“

Национална система „Живи човешки съкровища – България“, етап 2016 г. 

Национална комисия, назначена със заповед на министъра на културата, ще обсъди кандидатурите и ще направи мотивирано предложение до министъра на културата. Предварително, решението на комисията ще бъде представено пред Националния съвет за нематериално културно наследство, който да го разгледа и потвърди.