В утрешният ден, от осем сутринта, ще се състои матурата по български език и литература за зрелостниците. Те ще положат изпита си в друго, а не в своето училище, като това е една от мерките срещу преписване по време на зрелостните изпити. Абитуриентите ще имат на разположение четири астрономически часа, за да положат изпита, който е под формата на тест и създаване на текст по зададена тема. Максималната оценка, която могат да получат е 100 точки. На ДЗИ по БЕЛ зрелостниците имат възможност да избират в какъв жанр да създадат аргументативния текст – интерпретативно съчинение или есе.  По традиция изпитният материал по БЕЛ ще се генерира рано сутринта в деня на изпита – 18 май 2016 г. Темата или 41 въпрос ще бъде обявен по Българското национално радио в 9.00 часа.Препитването е анонимно и обхваща целия материал изучаван по време на обучението от осми до дванадесети клас.

Проверката и оценяването на всички изпитни работи по традиция ще се извърши на едно място – в София, от 14 национални комисии (по всеки учебен предмет), които се назначават със заповед на министъра на образованието и науката. Комисиите включват 594 учители и представители на висши училища, като предложенията за учители се подават от директорите на училища след съгласуване с експертите в РИО, а предложенията за преподаватели от висшите училища – от ректорите на съответните училища. По традиция скалата за превръщане на резултатите в оценки ще се утвърди след проверката на всички изпитни работи в зависимост от обобщените резултати в точки на випуска.

Обявяването на резултатите от ДЗИ ще е до 10.06.2016 г. на официалния сайт на МОН и в  регионалните инспекторати по образованието.

Оценките са окончателни, с точност до 0,01, записват се в дипломата за средно образование в отделни графи и не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение. При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно (като средноаритметична оценка от три средноаритметични оценки – от ДЗИ, от ЗП и от ЗИП).

Полагането на изпити за прием на ученици след завършен VІІ клас в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година също стартира утре.

Приемните изпити по български език и литература и математика са съответно на 18.05.2016 г. и на 20.05.2016 г. Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Приемният изпит- тест се състои от два модула – първият е модул за Национално външно оценяване, а вторият модул е допълнителен. Ученици, работили само по първия модул, също могат да кандидатстват с резултатите от него. Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

Изпитите за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство ще се проведат в СОУ „Георги Брегов“- гр. Пазарджик, съотвено на:

> 02.06.2016 г. – по изобразително изкуство

> 03.06.2016 г. – по музика

Подаването на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите по музика и по изобразително изкуство се извършва в училището, в което учи ученикът- в срок от 05.05.2016 г. до 11.05.2016г. вкл., като необходимите за това документи са:

• документ за предварително платена такса по сметката на РИО- Пазарджик ;

• заявление по образец (получава се от директора на училището). За правилното попълване на заявлението е необходимо ЕГН на кандидата. ЕГН предварително да е сверен с акта за раждане, за избягване на грешки.

Tаксата за изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика- прием след завършен VІІ клас, е 6,00 лв за всеки от изпитите.

Таксата се плаща по сметката на РИО-Пазарджик:
IBAN: BG14UBBS80023106211606

BIC : UBBSBGSF

ОББ АД Пазарджик

Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон.

Учениците без един родител /починал/ не заплащат такса.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика!

В училището, в което се обучава, всеки кандидат вече е получил служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити. Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика – до 03.06.2016 г. вкл.  Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 09.06.2016 г. вкл. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, следва да подадете заявление по образец в училище „гнездо“ за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.

Училища „гнезда“ в област Пазарджик:

7.1. ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- гр. Пазарджик

7.2. ОУ „Христо Ботев“- гр. Велинград

7.3. ПГИТМТ- гр. Панагюрище

7.4. Във всяко училище „гнездо“ могат да се подават заявления с подредени желания за всички училища на територията на област Пазарджик с прием след завършен VII клас!

ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА МОЖЕ ДА ПОДГОТВИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА СИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО, което следва да подадете лично в в училището „гнездо“, като следвате линка ЛИНК за предварително подреждане на желания, валиден от 04.06.2016 г. до 15.06.2016 г. вкл. включително.
Предварително подредените от Вас желания автоматично ще бъдат включени в заявлението при подаването му от Вас в училището „гнездо“, с цел ускоряване процеса на подаване на заявления! Това не е окончателното подреждане на желанията Ви. Ще имате възможност за промяна на желанията и тяхната подредба при личното подаване на заявлението в училището „гнездо“.

Подаването на заявление за участие в първи или трети етап на класиране се извършва ЛИЧНО от ученика и родител /или настойник/.

Учениците, класирани по ПЪРВО желание, се записват в училището, в което са приети, в срок от 28.06.2016 г. до 30.06.2016 г. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 28.06.2016 г. до 30.06.2016 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление за участие във втори етап на класиране.

Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва /ако желае/ да се запише в училището, в което е класиран, в срок от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г.

За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г. За целта следва да се подаде НОВО заявление в училището „гнездо“. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането, но отговаря на условията /има оценки минимум среден 3.00 от изпитите по БЕЛ и математика и е завършил успешно VII клас през настоящата учебна година/.

След обявяване на резултатите от трети етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18.07.2016 г. до 19.07.2016 г.

Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21.07.2016 г.

Попълването на незаетите места след трети етап се осъществява в приемащите училища /тези със свободни места след трети етап/ в срок до 05.09.2016 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класиране.

За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема в училището, в което се обучават седмокласниците, и към Областна комисия по приемането на ученици чрез конкурс с полагане на приемни изпити след завършен VII клас за учебната 2016/2017 година в РИО-Пазарджик.

На всички седмокласници пожелаваме успешно представяне на изпитите за външно оценяване.