Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет откри процедура за избор на председател на Районен съд – Велинград. Това е станало по предложение на Комисията по предложенията и атестирането. На основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт са обявени свободните длъжности за административни ръководители в четири районни съдилища Велинград, Ихтиман, Мадан и Луковит.

Решението за откриване на процедура за избор на административни ръководители ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“, кандидатите могат да подадат в администрацията на ВСС заявление, към което се прилагат необходимите за кандидатстване за длъжността документи.