На редовното си заседание на 31 май съветниците ще разискват по въпроса дали д-р Красимир Темнилов ще остане представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на МБАЛ“Пазарджик“. Кандидатурата на д-р Темнилов е обсъждана по комисии, като те имат консенсус по въпроса, че той има необходимата компетентност и опит да се справи със задачата.

В случай, че отново му делигират права д-р Темнилов ще се сдобие със задължения, съгласно  чл. 33 от “Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества”.

Той ще има право да взема решения по отношение на изменяне или допълване на устава на дружеството, намаляването или увеличаването на капитала на дружеството, одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт-счетоводителя, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент. В правомощията му ще бъде още и избиране и освобождаване членовете на съвета на директорите надзорния съвет и определяне възнаграждението им, освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите и надзорния съвет, преобразуване и прекратяване на дружеството, обезпечения в полза на трети лица, сключване на договори за кредитиране на трети лица.

От д-р Темнилов ще се изисква да взема решение от името на общината за даване на разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството, разрешение за сключване на договори за кредит, издаване на облигации и преди вземане на решения за ликвидация на дружеството и определяне на ликвидатор.