Разширяването на обхвата и средствата по общинската програма ин витро ще приемат днес съветниците по време на редовната сесия на ОбС – Пазарджик, която ще започне в 14 ч. Първите две точки от дневния ред касаят именно фонд „Ин витро“.

Причините, налагащи предлаганите изменения и допълнения, са няколко. Първо, ще се разшири обхватът на медицинските индикации, при които се налага лечението на безплодие чрез ин-витро оплождане, както и ще се включат още процедури, които биха се финансирали от общинския фонд „Ин витро”. От друга страна, конкретизирани са и интервенции, които не попадат в обсега на финансирането, което е важна информация за кандидатстващите. Второ, с предлаганите промени ще се удължи срокът за подаване на заявления за финансиране, както и ще се даде възможност на лицата, участващи в процедурата в по-дълъг период от време да планират манипулации и да получат обезпечение за тях. Не на последно място, измененията се налагат и от необходимостта да се прецизират текстове, регламентиращи работата на самата комисия по обработката на документите на кандидатите за финансиране.

Промените, които предлагам, са продиктувани от работата до момента по правилника, от практиката на комисията в предишния мандат на общинския съвет и проведените няколко процедури за финансиране.

Основна цел е осигуряване на възможност по-голям брой лица да получат достъп до финансиране, улеснена процедура и ясни правила за работа на комисията по чл. 6 от правилника.

Предлаганите изменения и допълнения на правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик не са свързани с осигуряване на финансови средства от бюджета на общината. Комисията по чл. 6 от правилника ще  инициира увеличаване на средствата, заложени в общинския фонд „Ин витро”, което ще бъде направено с отделно предложение и чиято цел е повече двойки с репродуктивни проблеми да могат да се възползват от тези средства.

С предлаганите изменения и допълнение се очаква по-голям брой семейства и двойки с репродуктивни проблеми да имат достъп до финансиране от общинския бюджет, улесняване на процедурата по кандидатстване и подобряване работата на комисията по чл. 6 от правилника.

Направеното предложение за изменение и допълнение на правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик не противоречи на европейските правни норми.

Средствата в общинския фонд за подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик /фонд Ин витро/ от 30 000 лв. ще станат 50 000 лв., считано от 2016 г.