Заявки на 49 фирми за разкриване на 206 работни места на обща стойност 1 340 832,78  лева класира на свое заседание Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, ръководена от областния управител Гинче Караминова. Комисията разгледа, оцени и подреди подадените от работодателите предложения за безвъзмездна помощ по схема „Обучения и заетост“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по утвърдена от министъра на труда и социалната политика методика.

Интересът към схемата е изключително голям, каза по време на заседанието директорът на Регионална служба по заетостта Пловдив Мария Георгиева, която представи накратко основните акценти и цели на стартиращата програма. На Област Пазарджик, по система от показатели за нива на регистрирана безработица и потребност на първичен пазар на труда от кадри, е предоставена квота в размер на 1 348 089 лева, която е четвърта по размер сред определените за 28-те области в страната квоти – след тези на Пловдив, Благоевград и София (град).

В област Пазарджик постъпилите заявки от фирми за участие в програмата са 173, заявените работни места са 585. Целта на проекта е интеграция на безработни над 29 г., регистрирани на борсата, в реалния бизнес или в институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, и субсидия за заетост. Проектът ще улесни тяхното наемане, ще им предостави нов шанс за работа както и възможност да усвоят нови или да усъвършенстват досегашните си професионални знания и умения. Предвидено е придобиване на квалификация или ключова компетентност по чужд език или компютърна грамотност. Това ще им помогне да се реализират на трудовия пазар в дългосрочен план. Приоритет ще се дава на целевите групи с основно или по-ниско образование, трайно безработните и такива над 54-годишна възраст. Срокът на договорите е до 12 месеца.

В Комисията по заетостта заседават и директорите на петте Бюра по труда в областта, представители на общините, на организации на работодатели  и на синдикатите, на обучителни организации.