Служители от отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР-Пазарджик са разработили софтуер, който значително ще улесни и повиши ефективността в работата на полицейските служители, при прилагането на административно-наказателната дейност по различни законови и подзаконови нормативни актове.

Служителите от „Охранителна полиция” ежедневно осъществяват административно-наказателна дейност възложена им с различни законови и подзаконови нормативни актове като Закона за МВР, Закона за гражданската регистрация, Указа за борба с дребното хулиганство, Закона за българските лични документи, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Наредбите за обществен ред и безопасност на движението в различните общини, както и още много други. Наличието на автоматизирани информационни системи с бази данни за броя и видовете съставени актове за установени нарушения е изключително необходимо, а ползването на такава система би улеснило и подпомогнало полицейските служители за по-ефективно осъществяване на полицейските им правомощия.

Един от най-важните примери касае контрола върху оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия. В чл.58 ал.1 от този закон е фиксирано, че разрешения за придобиване и съхранение на оръжие, взривни вещества и пиротехнически изделия не се издават на лице, което през последните три години три или повече пъти е нарушило обществения ред, за което са му налагани административни наказания.

Във връзка с това служители от отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР-Пазарджик са разработили софтуер , който представлява локална информационна система, даващ възможност съставените актове за установяване на административни нарушения да бъдат въвеждани в електронен регистър, като по зададени условия може да се извършва незабавна справка за съставяни актове спрямо определено лице. Въпросната справка включва данни касаещи:

  • брой съставени актове за установяване на административни нарушения спрямо лицето
  • нарушена правна норма /съответно кой закон, правилник, наредба, текст и т.н./
  • време и място на съставяне на акта
  • общ брой съставени актове за определен период от време

Програмата дава възможност например незабавно да бъде установено лице,  което притежава или е заявило издаването на разрешение за придобиване и съхранение на оръжие, боеприпаси, взривни вещества или пиротехнически изделия, което през последните три години е нарушавало обществения ред три или повече пъти и за това са му налагани административни наказания.

Вчера работната версия на софтуера бе представена пред служители от отдел „Охранителна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция” с оглед оценка на възможностите и точното и правилното му прилагане. Предстои програмата да бъде представена и съгласувана с ръководителите на компетентни в това направление структури в МВР, след което при евентуалното и одобрение да бъде стартирана пилотно на територията на областната дирекция в Пазарджик.