Бюджетът на Община Пещера бе актуализиран, за да се осигури участието ѝ, в специален фонд за подпомагане на обитателите на незаконно построени жилища, в местността „Орешака“, чиито къщи предстои, да бъдат съборени.

Във въпросната местност през 2008 г. е стартирана процедура по събарянето на незаконно построени върху чужда собственост жилища. Съставени са констативни протоколи от РДНСК Пазарджик. Към настоящия момент сградите не са съборени. Поради постъпили инвистиционни намерения на „ Биовет“ АД , на чиято територия са незаконнопострените сгради, предстои събаряне на същите по съответната процедура.

В същото време  Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), Комитета по правата на човека на ООН и Европейският комитет по социални права вече са осъждали страната ни по сходни казуси, приемайки, че събарянето на единствените жилища на бедни семейства, били те и незаконни, нарушава международното право. Европейският съд по правата на човека е уведомил българското правителство, че ще изиска спиране на събарянето на ромските къщи, ако преди това не бъде поетангажимент за осигуряване на алтернативен подслон.

Община Пещера не разполага със свободни общински жилища  за настаняване на нуждаещи се граждани, няма оборотни жилища, фургони или други постройки, в които могат да бъдат настанени евентуално жителите на къщите, определени за събаряне.

Поради тази причина и със съдействието на „ Биовет“ АД, Тръст за социална алтернатива и Фондация „Америка за България“ беше организирана среща в община Пещера, на която се взе решение за бъде подготвен финансов фонд, чието предназначение да бъде за финансиране на наемни отношения между наемодатели и живеещите в жилищата определени за събаряне.

Средствата да бъдат формирани по равно от „ Биовет“ АД, Тръст за социална алтернатива и Община Пещера. Стойноста на партньорското участие на всяка от страбните е 9000 лв , като общата стойност да осигури едногодишните наеми на жителите на съборените къщи.

Средстава ще бъдат отпускани по специални правила и предварително подписан тристранен договор между наемател, наемодател и община Пещера, като наемната сума ще се превежда директно на наемодателя от Община Пещера.