Община Пещера ще кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Проектното предложение предвижда предоставяне на нов вид социална услуга в общността – обществена трапезария за жителите на гр.Пещера. Обществената трапезария ще функционира в сградата на Домашен социален патронаж,  а от възможността за осигуряване на ежедневен  топъл обяд (в работни дни) ще се възползват 70 потребители.

Целевите групи са: Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане  и лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях. Установяването на правоимащите ще се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера.

Община Пещера пряко и самостоятелно ще предоставя съпътстващи мерки, изразяващи се индивидуално консултиране  и съдействие за възможностите за:

  • ползване  на други социални услуги на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
  • ползване на административни общински услуги;
  • подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.

Срокът за изпълнение на дейностите е  9 месеца (от 01.08.2016г. до 30.04.2017г.), а  общата стойност на проектното предложение –  32 586.40лв.