Община Пазарджик е планирала в срок до 31 юли 2016 г. да кандидатства с проектно предложение „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“. Съветниците подкрепиха по време на днешното заседание това предложение. Общински съвет – Пазарджик даде съгласието си пространствата на градската жизнена среда, представляващи обекти на интервенция по проектно предложение, да не бъдат променяни и предназначението на съответните обекти също, за период не по-малък от 5 години, считано от датата на извършване на крайното плащане по проекта от Управляващия орган на ОПРР.

Обновяването на пространството в кв. Марица – Болницата е част от „Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИП на ИПГВР) на град Пазарджик за периода 2014-2020 г.“, която ще се реализира в периода 2016-2023 г. и е на стойност 26 038 756,90 лв. Средствата са разпределени по инвестиционни приоритети и проекти:

–           Проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик“ на стойност 6 824 562,21 лв.

–           Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик“ на стойност 1 782 085,30 лв.

–           Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП (филиал) в град Пазарджик“ на стойност 325 182,66 лв.

–           Проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица – Болницата“ на град Пазарджик“, включващ 4 обекта за обновяване на зелени пространства и рехабилитация на обслужващи улици към тях – при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов; при кръстовище на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 130 и ул. „Струма“ и при кръстовище на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“. Общата стойност на проекта е 7 616 482,05 лв.

–           Проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“  на стойност 1 549 352,68 лв.

–           Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Г. Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“ на стойност 7 941 092,00 лв.