Общинските съветници на Пазарджик упълномощиха кмета Тодор Попов да сключи Споразумение за партньорство с „Ресурсен център за европейско сътрудничество“, детски градини „Слънчо“ и „Зорница“ в Пазарджик, както и ЦДГ „Веселка“ в Ивайло, във връзка с изпълнение на проект „Работилница за детски мечти“.

Той ще бъде финансиран със средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Община Пазарджик се ангажира с осигуряването на пространства, където деца с малцинствен произход ще усвояват по-добре български език, като това ще става под формата на творчески ателиета. Трябва да бъдат обезпечени и игрища за спортна дейност.

Там децата ще имат възможност да общуват със своите връстници и чрез различни арт и спортни занимания, да представят собственияте си традиции и фолклор.