Над три милиона лева има да прибира община Пазарджик от неизрядни данъкоплатци. Това съобщи днес по време на редовния си месечен брифинг кметът Тодор Попов. За тези пари са пуснати изпълнителни производства, които са разпределени на повечето съдебни изпълнители в града. Надявам се до края на годината да успеем да приберем голяма част от дължимите пари, каа кметът. Той благодари на изрядните платци, като подчерта, че до принудителното събиране се е стигнало поради нежеланието на голяма част от хората да покрият личните си задължения към общината.

Изпълнението на годишния план на приходите от местни данъци и такси от  януари до края на юни е в размер на 9 162 555 лв., което представлява  69% от плана на общината за събиране на местни данъци и такси.

Съпоставено с изпълнението за същия период на предходната 2015 г. (7 539 466) през 2016 г. са събрани повече данъчни приходи с общо 1 623 089 лв.,  в т.ч. от :

ДНИ                                                          207 661 лв.

ТБО                                                 431 166 лв.

ДМПС                                                       832 894 лв.

Патентен данък                               минус 2 836 лв.

Данък придобиване на имущество         154 204 лв.

 

вид данък план 2016г. 01.01.-30.06.2016 изпълнение
лв. лв. %
ДНИ ЗА ПЕРИОДА: 2 100 000 1 517 878 72%
ТБО ЗА ПЕРИОДА: 6 500 000 4 236 808 65%
ДМПС ЗА ПЕРИОДА: 2 700 000 2 380 489 88%
ПАТЕНТ ЗА ПЕРИОДА: 200 000 108 984 54%
ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ЗА      
ПЕРИОДА: 1 700 000 918 396 54%
ОБЩО : 13 200 000 9 162 555 69%

Голям фискален ефект върху приходната част на общинския бюджет за 2016 г. оказа начисляването на задълженията на лицата недекларирали съответните пътни превозни средства. В тази връзка, сравнителния анализ на изпълнението на приходите от данък върху превозните средства показва, че към 30.06.2016 г. са постъпили 2 380 489 лв., т.е. с 832 894 лв. повече в сравнение със същия период на предходната година (изпълнението към 31.06.2015 г. е 1 547 795 лв.). За голяма част от тези начислени задължения са предприети действия по принудителното им събиране и са установени с актове, задължания на обща стойност за 502 000 лв.

Данъчната ваканция за периода 01.01.2016 г. – 31.05.2016 г. също оказа своя положителен ефект върху приходната система, като от отстъпката за частично освобождаване от такса битови отпадъци в размер на натрупаните до момента лихви са се възползвали общо 3794 физически и юридически данъчно задължени лица.  Ползваната отстъпка (опростените лихви) за ТБО през данъчвата ваканция е в размер на общо 56 223 лева, което съответства на събрани главнични плащания в размер на 224 888 лева. Имайки предвид условието, че отстъпката се дава на лица, изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период има и допълнителен фискален ефект за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства.

Отдела за “МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като до края на годината усилията основно са насочени към образуването на изпълнителни производства срещу 2600 бр. физически и  юрически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години.  Събраните повече суми от ДНИ, ТБО и ДПС през 2016 г. е в резултат и на предприетите действия по принудително събиране. Това се потвърждава и от анализа на събраните суми пряко от принудително събиране, които от началото на годината до 30.06.2016 година са в размер на 583 315 лв., а за същия период на 2015 г. са в размер ва 276 082 лв, т.е. със 307 233 лв. повече.

Напомняме на данъкоплатците, че на 30.06.2015 г. изтече срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Припомняме, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните им данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.