Председателят на Областният съвет по развитие, областният управител Гинче Караминова, кметове на общини от региона, представители на общинските съвети, на синдикатите и организации на работодатели, решиха Областният съвет за развитие да присъжда награда за  „Инвеститор на област Пазарджик”.

Домакин на поредното изнесено заседание на Областния съвет за развитие, бе кметът на Панагюрище Никола Белишки. Допустими кандидати за наградата са юридически лица номинирани от общините в област Пазарджик. Регламентът предвижда попълване на формуляр за участие в конкурса и последваща оценка от членовете на Областния съвет по критерии свързани с размер на направените инвестиции и брой създадени нови работни места.

05панагюрище

Опитът на община Панагюрище за разработване на система за дуално образование и успешно взаимодействие с бизнеса, бе представен по време на заседанието от зам. кмета на общината Галина Матанова. Секретарят на Съвета Гергана Калоянова запозна членовете с две основни теми от последното заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район:

  • Нормативна уредба в сектора на балнеологичния и спа туризъм. Условия и ред за сертифициране на центровете за балнео и спа туризъм и минимални задължителни изисквания.
  • Информация за основните акценти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Следващото заседание на Областния съвет за развитие ще се проведе в края на м. септември, домакин ще бъде кметът на община Батак Петър Паунов.