Областният управител Гинче Караминова върна за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Лесичово. С решението се дава съгласие за промяна от публична в частна общинска собственост на два имота, в които са разположени читалище, детска площадка и поща в землището на с. Боримечково, община Лесичово, което противоречи на разпоредбите на Закона за общинската собственост. Публична собственост са имотите, предназначени  за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, както и имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. За да се обявят от общинския съвет за частна общинска собственост посочените по-горе недвижими имоти – публична общинска собственост трябва да са престанали да имат предназначението си. Общински съвет Лесичово не е доказал наличието на законоустановени предпоставки за промяна на статута на имотите и в момента те задоволяват обществени потребности от местно значение.

Отменени от областния управител са и две незаконосъобразни заповеди на кмета на община Белово, касаещи провеждането на търг за продажба на имоти частна общинска собственост. Като орган упражняващ контрол относно дейността на кметовете на общини и общинските съвети, областният управител на Пазарджик е сезиран от Агенция за държавна финансова инспекция за установени нарушения, след извършена  финансова инспекция на община Белово.

Заповедите на областния управител са публикувани на интернет страницата на областна администрация Пазарджик.