Със Заповед от 22 юли 2016г. на областния управител Гинче Караминова е върнато за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Батак. Решението е относно определяне на  „В и К Батак“ ЕООД, като В и К оператор на територията на община Батак.

Общински съвет Батак не е компетентния орган, който може да вземе такова решение, тъй като част от собствеността на ВиК системите на „ВиК Батак“ ЕООД е публична държавна собственост. На основание Закона за водите са изготвени и приети в Министерство на регионалното развитие и благоустройството списъци с активи на ВиК системи и съоръжения. Съгласно цитираните списъци, активи публична държавна собственост са включени в баланса на определени общински ВиК оператори. На територията на област Пазарджик с включени в активите съоръжения публична държавна собственост е „ВиК Батак“ ЕООД гр. Батак, а именно: външен довеждащ водопровод на язовир „Голям Беглик“.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от общински съвет в 14 – дневен срок от получаването на настоящата заповед.