Горски пожар бе потушен в зачатък от пожарникари, служители на горското стопанство и много граждани, край Абланица, съобщи vip-velingrad.com. Пламъците лумнали в горска местност близо до селото и само скоростните действия на местното население, са предотвратили разрастването на пожара и превръщането му в бедствие. Изгорели са около декар и половина горски масив, в момента няма опасност огънят да се разгори отново.

От пожарната предупреждават, че високите температури способстват за бързото разрастване на горските пожари. От там апелират да бъдем особено внимателни, да не палим огън в гората и в открити местности. Непрекъснато в различни краища на областта недобросъвестни граждани предизвикват огнища на пожари, заради това, че не спазват елементарни изисквания за предпазване от подобни бедствия.

Най – често причините за пожар са следните:
Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят.
Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи.
Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората.
Детска игра с огън.
Самозапалване на вещества и материали.
Природни явления(мълнии).Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите.Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ

02пожарна велинград

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар?
Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.
Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства
Последствията от горските пожари са многостранни:
Екологични – Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нарушаване на топлинния и воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие.Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.
Икономически – Похабяване на горски ресурси след дългогодишно инвестиране – загуба на дървесина. Извънредно отделяне на средства за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите и влошаване на растежните условия. Намаляване на приходите.
Социални – Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес. Ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на населението. Обезлюдяване на районите.

*Снимки – vip-velingrad.com