РИОСВ-Пазарджик издаде през юли три наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на обща стойност 10 000 лева.

За заустване на производствени отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително е наложена имуществена санкция  от 2000 лева на ”Биовет”АД, гр. Пещера. С 5000 лева е  санкциониран  свинекомплекс на  Свиком”АД в с. Априлци за заустване на отпадъчни води без разрешително. За нарушение на Закона за управление на отпадъците -нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми в оранжерия в с. Мало Конаре, на фирмата ”Футзал България”ЕООД е наложена имуществена санкция от 3000 лева.

През юли експертите на РИОСВ-Пазаржик извършиха 94 проверки на 75 обекта. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на мерки. За нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени шест акта. Предприети са действия по девет сигнала и четири жалби.