Ана Гройс, PZdnes.com 

70 хиляди лева дава Община Сърница за консултантски услуги, които да подпомогнат администрацията да реализира проекти по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

     Консултантските услуги, от които се нуждае администрацията на най-младата община са изготвяне и окомплектоване на  проектно предложение с наименование „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница“. Администрацията ще иска консултации и по отношение на изготвянето и окомплектоване на  проектно предложение с наименование „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница“ . Предложенията трябва да са представени в целия изискуем обхват и обем,  а именно – изготвяне на заявлението за подпомагане по образец, изготвяне на Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията, изготвяне на Формуляр за наблюдение изпълнението на дейностите по проекта, окомплектоване на пакета от документи, определяне и съгласуване с Възложителя на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности, писмени и устни финансови, счетоводни и юридически консултации, както и по всички съпътстващи документи и декларации и/или кореспонденцията.