Община Пещера ще стане едноличен собственик на цялата сграда, в която от години се помещава администрацията на родопската община.

На редовното си заседание общинските съветници дадоха зелена светлина за придобиването на бившия ресторант „Родопски светлини”, представляващ част от партера и избени помещения в сградата и пристройката към ресторанта, които са част от сградата на администрацията за малко над 200 000 лв. С придобиването на собствеността се цели в тези помещения да се обособи център за работа с граждани.

Така услугите, предлагани от общината ще бъдат много по-доспъпни и на едно място. Купуването на бившия ресторант бе планирано внимателно от кмета Николай Зайчев, който включи сумата в облигационния заем, с който бяха рефинансирани старите кредити на община Пещера. След продажбата на емисия на общински облигации, при условията на частно предлагане и погасяването на дългосрочните инвестиционни кредити неусвоените средства са в размер на 215 000 лв., а цялата сума по сделката е 207 000 лв.

Как такава голяма част от сградата на Общината е попаднала в частни ръци?

Историята показва, че с договор от 16 февруари 1994 год. Община Пещера е прехвърлила правото на собственост на Първа частна банка АД, гр. София върху недвижим имот, бивш Ресторант «Родопски светлини», като предмет на договора е част от партера и избените помещения в сградата и пристройката към ресторанта, всички намиращи се в УПИ VІ-ОбНС, кв. 111 по ПУП на гр. Пещера с административен адрес гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» 17.

Понастоящем собственик на имота е «Йорсет холдингс България» ЕАД, с който са провеждани разговори и е постигнато съгласие Община Пещера да придобие собствеността върху имота.