През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 59 жилищни сгради със 119 жилища в тях и с 14 448 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 85 други сгради с 20 232 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 34.1%, жилищата в тях със 116.4%, а общата им застроена площ – с 67.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 60.4%, но разгънатата застроена площ  намалява с 11.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 63.9%, броят на жилищата в тях – със 120.4%, а разгънатата им застроена площ – с 68.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко със 17.5%, а разгънатата им засроена площ спада с 82.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 186, Пловдив – 160, Варна – 123, и Бургас – 107. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 330, Пловдив – 854, Бургас – 522, и Варна – 380.

През второто тримесечие на 2016 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 37 жилищни сгради с 89 жилища в тях и с 11 396 кв. м обща застроена площ, и на 40 други сгради с 10 219 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличават със 131.3%, броят на жилищата в тях – с 368.4%, а общата им застроена площ е повече с 275.1%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 122.2%, а тяхната обща застроена площ – с 4.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на започнатите жилищни сгради нарастват с 15.6%, жилищата в тях – със 102.3%, а общата им застроена площ е повече с 63.5%. Започнатите други сгради намаляват с 9.1%, а разгънатата им застроена площ – със 79.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 129 жилищни, 6 административни и 23 други сгради; Варна – 117 жилищни, 4 административни и 45 други сгради; Пловдив – 103 жилищни и 63 други сгради; Бургас – 68 жилищни и 30 други сгради.