На извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” Пазарджик, община Панагюрище беше приета единодушно за член на Асоциацията. Областният управител Гинче Караминова председателства днешното събрание, на което присъстваха зам. кметовете на общините Пазарджик и Лесичово – Петър Петров и Кирил Гелеменов, представител на община Септември, управителят на ВиК Пазарджик – инж. Атанас Узунов и кметът на община Панагюрище Никола Белишки.

С Решение №152от 28.06.2016 г. Общински съвет Панагюрище даде съгласие за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК.  До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Панагюрище от “Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД Пазарджик, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор- „ВиК-П“ ЕООД Панагюрище.

Съгласно Закона за водите, границите на обособената територия могат да се променят в зависимост от присъединяването или отпадането на общини от нея. Решенията за промяна на границите на обособената територия се приемат от общото събрание на асоциацията по В и К с единодушие. След подписване на Договора между Асоциацията и ВиК Пазарджик /по реда на Закона за водите – чл.198/, община Панагюрище ще стане пълноправен член на действащата Асоциация, което ще разшири териториалния обхват на обособената територия в област Пазарджик.

            Обединението във ВиК сектора е условие от ЕС и правителството, тези които не са част от реформата и консолидацията няма да може да получават подкрепа. В област Пазарджик има 9 общински ВиК дружества, които на този етап работят самостоятелно, за да получават средства за инвестиции на водната инфраструктура, те трябва да бъдат консолидирани във ВиК Асоциацията. Новото в този програмен период е, че бенефициенти няма да бъдат общините по ОП „Околна среда”, а операторите, които ще носят отговорност за реализация на проектите.