Експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха през септември 114 проверки на 101 промишлени и търговски обекти. За констатирани несъответствия са издадени 65 предписания, а за нарушения на секторните закони са съставени 3 акта. За неизпълнено предписание от физическо лице –  зам.- директор на „Завод за хартия –  Белово”АД, е съставен акт по Закона за опазване на околната среда.
По Закона за водите е съставен акт на „ПМБ Индъстрис”ООД, Пазарджик за неподдържане в експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, в резултат на което те са постъпили в градския колектор без пречистване.
Акт е съставен и по Закона за управление на отпадъците на „Фани Комерс 2012” ЕООД, Пазарджик, за липса на отчетна книга с хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците, приемани на площадката.
Издадено е наказателно постановление за налагане на глоба от 500 лв. по Закона за водите на физическо лице, за допуснато изтичане на отпадъчна торова течност в р. Умишка.

Против замърсяването на почвите с нитрати са проверките за правилно съхранение и употреба на торовите маси от дейността на животновъдни ферми. През последния месец бяха инспектирани кравеферми в с. Менекьово, община Белово, с. Бошуля, община Пазарджик и във Велинград. Нарушения не са констатирани.

Приоритетни за контрол през септември бяха и предприятия за производство на мебели, автосервизи, сервизи за хладилна и климатична техника и защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Извършен е последващ контрол на дадени предписания на общините Белово и Лесичово за почистване на замърсени с отпадъци терени и на предписания, свързани със състоянието на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Предписанията на РИОСВ са изпълнени.
При проверките през месеца са отстранени пропуски, свързани с воденето на отчетност по отпадъците, със съхранението на отпадъци, с поддържането на компютърни информационни системи за налични и изходящи количества компоненти и материали, образувани от разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. В следствие на извършения текущ и последващ контрол, дадените предписания и предприетите действия от страна на операторите, са подобрени техническите характеристики на пречиствателни съоръжения на промишлени обекти.