Ако се интересувате не само от бъдещето, а и от миналото, то несъмнено в понеделник ще станете част от хората, които ще прекрачат прага на Държавен архив – Пазарджик. От 11 часа за любопитните граждани ще бъде достъпна голяма част от съхраняваните там документи. Поводът за този достъп се дължи на 65 годишнината от основаването на Държавните архиви в България. Входът на Държавен архив се намира точно срещу огромния лъв, в градинката срещу ЧБ“Хигия“.

08%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b21

Държавен архив – Пазарджик е отдел в дирекция “Регионален държавен архив“ Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Пазарджишка област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1960 г.  като отдел на Окръжно управление на МВР – Пазарджик на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Пазарджик, от 1988 г. е в структурата на Община – Пазарджик.През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

08%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b22

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала с постоянна експозиция на поета Теодор Траянов.  В научно-справочната библиотека са заведени 1727 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1981г. архивът се помещава в новопостроена сграда, предназначена за нуждите на Окръжен държавен архив – Пазарджик, с работни помещения, кабинети, читалня, библиотека и архивохранилища за наличния документален масив.

През годините ръководители на архива са били: Мария Шишиньова (1960–1969); Цветан Д. Гиздов (1969–1985); Атанас Икономов (1986–1994); Димитър Трендафилов (1994–1997); Надка Митрева (1997–1999), Венета Бабачева (1999–2014); Мария Керезова (2014–2015).
Архивът е награден с орден „Кирил и Методий” – І степен през 1985 г.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Пловдив, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Пазарджик. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 815 фонда с 22 943 архивни единици (365.78 линейни метра), 2971 спомена и 33 частични постъпления.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2016 г. възлиза на 2012.54 линейни метра с 2861 архивни фонда  (2686 учрежденски и 175 лични) с общ брой 159 076 архивни единици (включително от Партийния архив), 790 частични постъпления и 3478 спомена. Застрахователният фонд се състои от  585  ролки с  439 363 кадъра негатив.