Сезонното маловодие и пониженият самопречистващ ефект на водното тяло са причинили измирането на рибата в р. Марица при с. Огняново на 1 октомври.

Такива са изводите на експертите на РИОСВ-Пазарджик след обстойно обследване на съществуващи точкови източници на отпадъчни води в локализирания участък по течението на р. Марица и след анализ на взетите водни проби. Измерените  на 2 октомври моментни показатели на водата в р. Марица при с. Огняново :  рН-7.61, разтворен кислород – 7.8 мг/л и електропроводимост 407 µS/sm/и  са в границите на допустимите стойности. Те не сочат промишлено замърсяване. Показателите от двете водни проби от изхода на ГПСОВ -Пазарджик и от преливните води към байпас на входа на станцията, отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителното за заустване на ВиК ЕООД в ликвидация, Пазарджик. Няма данни за химическо замърсяване.