През август 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 125, а на леглата – 4 364. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 9.3%, а на леглата в тях – 6.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2016 г. е 75 922, или с 6.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През август 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 79.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.6 и 20.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 35.7 %, следвани от бившата югославска република Македония – 11.3% и Русия – 8.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 5.4% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 21 634. От всички пренощували лица 90.4% са българи, като по-голямата част от тях (78.3%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 084 като 85.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2016 г. е 57.4%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 71.2%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (31.6%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 0.9 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е 1.2 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – с 0.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2016 г. достигат 3 040 145 лв., или с 2.7% повече в сравнение с август 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 11.8%, така и от български – с 0.5%.