През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 48 жилищни сгради с 65 жилища в тях и с 11 336 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 80 други сгради с 25 118 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.6%, жилищата в тях – с 45.4%, а общата им застроена площ – с 21.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 5.9%, докато разгънатата застроена площ се увеличава с 24.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 2.0%, броят на жилищата в тях – със 17.7%, а разгънатата им застроена площ – с 2.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 29.0 %, но разгънатата им застроена площ спада със 17.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 170, Пловдив – 170, Варна – 109, София – 107, и Бургас – 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 913, Пловдив – 714, Бургас – 509, Варна – 503, и Русе – 221.

През третото тримесечие на 2016 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 32 жилищни сгради с 50 жилища в тях и с 8 144 кв. м обща застроена площ, и на 37 други сгради с 28 254 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 13.5%, броят на жилищата в тях – с 43.8%, а общата им застроена площ – с 28.5%. Броят на започнатите други сгради се намалява със 7.5%, докато тяхната обща застроена площ се увеличава със 176.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на започнатите жилищни сгради намалява с 11.1%, жилищата в тях – с 23.1%, а общата им застроена площ е по-малко с 24.0%. Започнатите други сгради се увеличават с 8.8%, а разгънатата им застроена площ – с 94.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 111 жилищни и 64 други сгради; София (столица) – 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна – 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора – 56 жилищни и 53 други сгради; София – 61 жилищни сгради и 40 други сгради.