Със Заповед на областния управител Гинче Караминова се връща за ново обсъждане Решение №211 на общински съвет Пазарджик относно възлагане управлението на социалната услуга „Домашен социален патронаж“, местна дейност, на външен доставчик.  В приетото решение е определен максимален месечен размер на разходите на един потребител на социалната услуга в размер на 109.58 лв., но липсват данни дали това е реалната издръжка на едно лице ползващо социалната услуга „Домашен социален патронаж“, както изрично е записано в чл. 86, ал.2  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Решението е в противоречие и с чл.92 от ЗМДТ, където е посочено, че доставчикът на социалната услуга се задължава да начисли, събере и внесе в общинския бюджет таксите заплащани от потребителя до 25- число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Мотивите за връщането от областния управител на посоченото решение са по отношение на неговата законосъобразност. В жалбата на група общински съветници, с която сезират областния управител за същото решение са посочени мотиви касаещи по-скоро неговата целесъобразност.

Със Заповед на областния управител Гинче Караминова се връща за ново обсъждане и решение №278 на общински съвет Ракитово относно разпореждане с общинско имущество – продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на имоти-частна общинска собственост. От решението и приложените към него материали е видно, че в имотите – общинска собственост, предмет на продажба чрез публично оповестен конкурс, съществуват сгради, които са собственост на „БТК“ АД по силата на нотариален акт, което е в противоречие с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/. Процедурата изисква продажбата да се извърши от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на законно построените в имота сгради.

Заповедите на областния управител са публикувани на сайта на областна администрация Пазарджик. Върнатите за ново обсъждане решения не влизат в сила и следва да бъдат преразгледани от общинските съвети на Пазарджик и Ракитово.