Второто правителства на Бойко Борисов просъществува точно две години и девет дни. Министерският съвет встъпи в длъжност на седми ноември 2014 г., а датата 6 ноември 2016 -та се оказа сериозен препъни камък за доверието към кабинета. Сериозната преднина на кандидатът за президент Румен Радев на първия и втория тур на изборите прекатури каруцата на ГЕРБ.

Какво спечели Пазарджик от работата на подалия вече оставка кабинет?

В най-скорошен план си върнахме Спортното училище, това стана със заповед на Меглена Кунева от 7 септември. През учебната 2017/18 г. децата ще бъдат настанени в базата на училище „Георги Бенковски“, което разполага с необходимите помещения и спортни съоръжения, за да приеме потока от деца и те да бъдат обучавани от качествени треньори по спортовете залегнали в програмата.

През тази учебна година предстоят реорганизации на учебната програма, която трябва да бъде съгласувана с Регионалния инспекторат по образованието и Министерство на образованието, ще бъде изготвен и план – прием по съответните специалности, за които има база за развитие в Пазарджик. Ще бъдат открити паралелки по волейбол, футбол, плуване и още три вида спорт. На 20 септември правителството ни прехвърли на община Пазарджик – ПГ по селско стопанство „Царица Йоана“.

Другият голям плюс са стартиралите процедури за саниране на жилищни сгради на територията на Пазарджик и областта. До средата на идната година ще имаме 68 блока на територията на областта, а през януари ще бъдат одобрени още 41 многофамилни здания.

Изцяло готови са вече два блока в Брацигово, два в Пазарджик. Енергийно обновяване тече във Велинград, Стрелча, Септември, Пещера, както и в областния град.

Домът за стари хора „Гаврил Кръстевич“ в Пазарджик стана собственост на общината, реши правителството на 27 юли след като прехвърли имота, частна държавна собственост, на местната власт. Със свои средства общината планира да изгради парокотелно и газова инсталация в рамките на дома, за да осигури отоплението. Досега пароподаването е ставало от МБАЛ Пазарджик, но е прекъснато поради преминаването на лечебното заведение към алтернативно отопление.

На 2 март Министерският съвет предостави в управление на Министерството на правосъдието част от първия етаж на административната сграда на пл. „Съединение” №3 в Пазарджик. Десетте кабинета са с отпаднала нужда за МВР и ще бъдат предоставени на Окръжната и на Районната прокуратура в областния град за подобряване на условията на работа. Промяната в статута на имотите ще позволи с тях да бъдат извършвани разпоредителни действия по реда на Закона за държавната собственост.

На 27 юли Министерският съвет промени и предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, необходими за кариера за добив на подземни богатства (строителни материали – мрамори). Терените са разположени в землищата на с. Хаджиево и с. Огняново, община Пазарджик, и са с обща площ 212,391 дка. Те са в обхвата на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пазарджик“ към Южноцентрално държавно предприятие“ ДП – Смолян. „Огняново – К“ АД ще заплати за промяна на предназначението 187 225 лв. на Изпълнителната агенция по горите.

 

Батак и Брацигово

Министерският съвет допълни списъка на общинските пътища с нов участък с дължина 12,495 км. Промяната се извършва по предложение на общините Брацигово и Батак, на чиито територии се намира трасето, което досега е било част от републиканската пътна мрежа. Имената на третокласния републикански път и на общинския път се изменят, за да отразят направената промяна. От идната година Брацигово ще бъде свързано с Батак чрез стария път през Фотиново и Нова Махала.

Велинград

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на отбраната, които ще обезпечат увеличаване с 1 млн. лв. на капитала на Многопрофилната болница за продължително лечение и рехабилитация „Вита” ЕООД – Велинград. Предметът на дейност на дружеството е рехабилитация, лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателната, периферната нервна и дихателната системи. Правата на държавата в него се упражняват от министъра на отбраната. Със средствата от увеличението на капитала ще се извърши разширяване на дейността на лечебното заведение чрез обновяване и модернизация на материалната база и апаратура. Ще се повиши квалификацията на персонала с цел предоставяне на нови и подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

Правителството реши на 28 септември да прехвърли от  Министерството на земеделието и храните на община Велинград – на ПГ по горско стопанство „Христо Ботев“.

Панагюрище

На 27 юли Правителството даде съгласие за продажба на едноетажна сграда „Микробиологична инсталация“, собственост на „Еко медет“  ЕООД, разположена в  гр. Панагюрище. Решението е взето на основание чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той гласи, че продажбата на недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона, се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Сградата е в изключително лошо техническо състояние и „Еко медет“ не разполага със средства за нейното поддържане и възстановяване.

Сделката ще се извърши чрез провеждане на търг или конкурс. Пазарната стойност ще бъде определена от независим оценител, а средствата от продажбата ще останат изцяло на разположение на дружеството за осъществяване на дейности по охрана на обекти на техническата ликвидация.

На 13 септември Правителството промени от частна в публична държавна собственост статута на имоти, предоставени за управление на МРРБ. Двата терена с обща площ 21 дка се намират в местността „Лойна могила“, община Панагюрище, и са необходими за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода и експлоатационна сграда на язовир „Луда Яна“.

На 25 октомври министър Лиляна Павлова взе участие в първата копка на язовир Луда Яна, който най-сетне започна да се строи.

 Пещера

На 20 юли бе взето решение да се променят границите на три защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С изменение на списъците се променя териториалният обхват на защитените зони „Долно Линево“ и „Пещера Мандрата“, а защитена зона „Пещера Микре“ се обединява с „Пещера Мандрата“.

Промените се налагат заради регистрирани технически грешки в границите на териториите при първоначалното им определяне. Корекциите са разгледани и приети от Националния съвет по биологично разнообразие, който е консултативен орган към министъра на околната среда и водите.

По предложение на Националното сдружение на общините в Република България на 4 май правителството одобри промени в състава на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз. Комитетът включва представители на местните власти на държавите-членки.

В състава на делегацията ще влязат кметовете на Ивайловград Диана Овчарова, на Пещера Николай Зайчев, на Правец Румен Гунински, на Сливен Стефан Радев и общинският съветник в СОС Малина Едрева, а заместник-представители са кметовете на общините Левски Любка Александрова, на Плевен Георг Спартански, на Карлово Емил Кабаиванов, на Полски Тръмбеш Георги Чакъров, на Горна Оряховица Добромир Добрев и на Ловеч Корнелия Маринова. Те ще заменят досегашните български представители, които след местните избори през есента на миналата година вече не заемат изборни длъжности.

Септември

Правителството прие решение на 16 март за отчуждаване на части от частни имоти, необходими за изграждането на пътен надлез при спирка Ковачево по трасето на железопътния участък Септември – Пловдив, за реконструкция и кабелиране на съществуваща електропроводна линия и за реконструкцията на съществуващи водопроводи. Терените са с обща площ 12,8 дка и са разположени в землищата на селата Ковачево и Лозен, община Септември.

 На 8 юли 2015 г. Правителството прие постановление за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца във Ветрен, община Септември, и в Разград. През последните години в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за деца беше установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на ДМСГД в градовете Ветрен и Разград. От месец март т. г. в ДМСГД – Ветрен няма настанени деца на резидентна грижа, а дневният център към дома се ползва почасово от 5-6 деца. Последните две деца от ДМСГД – Разград са изведени на 21 май т. г., като 11 деца от семейна среда ползват почасови услуги в дневния център.

Двете общини са заявили намерение да продължат поддържането на дневните центрове, което ще осигури приемственост в грижите за децата, както и възможност за професионална реализация на персонала от закритите институции. За целта с отделен акт ще бъдат осигурени средства за социални услуги като делегирани от държавата дейности.

Приемането на акта представлява конкретно действие по изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, с което в още два региона на страната ще бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи и тя ще бъде заменена с други социални услуги.

Отчуждаването на имотите се финансира от НКЖИ, а решението на кабинета може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Стрелча

Община Стрелча получава правото на собственост върху имот от4,8 дка в с. Смилец. Теренът ще бъде използван за обособяване на промишлена зона. Планираното разкриване на производствени цехове ще доведе до създаване на нови работни места.

На 3 август 2016 г. правителството удължи с 15 години срока на концесията за добив на пегматити от находище „Стрелча-Мерата“, участъци „Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“. Находището се намира в община Стрелча, област Пазарджик, концесионер е софийското дружество „Ватия Холдинг“. Удължаването на срока влиза в сила от 8 декември 2018 г., когато изтича сегашният концесионен договор.

Сърница

През март Правителството одобри и изключването на общинския път Селище – Побит камък – м. Овчарниците от списъка на общинските пътища, изградени на територията на община Велинград, и включването му в списък на общинските пътища на територията на община Сърница.

Кой бе от Пазарджик в кабинета?

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева – завършила е Eзикова гимназия „Бертолт Брехт”, Пазарджик, с изучаване на немски език. Магистър по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2001 г. до 2003 г. е адвокат. През 2003 г. е назначена за юрисконсулт, а от 2007 г. е директор на дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване“ в Министерство на околната среда и водите.

От месец август 2009 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресори законодателство, устройство на територията и проекти; държавна собственост; жилищна политика; концесии; ГРАО; регионално развитие; търговски дружества и държавни предприятия.

Има специализации по „Развитие на способностите за извършване на оценка на въздействие на законодателство и политики” по проект „За добро обществено регулиране: институционализиране на процеса на оценка на въздействието в държавната администрация”, Консорциум „Джейкъбс енд Асошиейтс Юръп Лимитид”; по европейско право; „Човешки права и околна среда” във Венецианска комисия в Триест, Италия; по „Стратегическо планиране и координация за оценка на въздействието на законодателство и политики и участие на обществеността във взимане на управленски решения“ в Института по публична администрация в Дъблин, Ирландия, и в Националното училище по администрация в Париж, Франция.

На 23 януари 2012 г. с Указ на Президента на Република България е назначена за главен секретар на Президента. От 13 март до 29 май 2013 г. е заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството в служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев. След това е Началник на Кабинета на държавния глава.

От 6 август до 7 ноември 2014 г. е заместник министър-председател по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране в служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев. След това е Началник на кабинета на държавния глава. Избрана за министър на правосъдието на 18 декември 2015 г. от 43-ото Народно събрание.