През 2015 г. в България броят на живородените деца е 65 950, като момчетата (34 069) са с 2 188 повече от момичетата (31 881), или на 1 000 родени момчета се падат 936 момичета. През последните 55 години „най-момичешките“ години са 1994 и 2009, когато на 1 000 момчета се падат 960 момичета, а „най-момчешката“ е 1970 – на 1 000 момчета се падат 932 момичета. Статистиката бе оповестена от НСИ, в чест на днешния Световен ден на детето.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот при момчетата, родени през 2015 г., е 71.09 години, а при момичетата – 78.02 години. При новородените деца през 2015 г. се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата (2 977 имена) отколкото на имената при момчетата (2 560 имена).

1109 момчета носят името Георги, 847 момичета носят името Виктория, 1 052 – Александър, 803 – Мария, 876 – Мартин, 737 – Никол.

Най-разпространените мюсюлмански имена при новородените през 2015 г. са Емир (137) и Мерт (111) при момчетата, а при момичетата – Елиф (153) и Мелек (74).

През 2015 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на обединени детски заведения са постъпили 29 576 деца, или с 521 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 32 124 деца, от които момчетата са 16 497, а момичетата – 15 627. Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2015 г. общо за страната е 16.2 на 100 деца до 3-годишна възраст. Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2015 г. показва, че най-голям е относителният дял на децата на 2- годишна възраст – 79.6%, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0.1%.

През учебната 2015/2016 година в детски градини са записани 232.0 хил. деца, или с 3.8% по- малко в сравнение с учебната 2014/2015 година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1 , за учебната 2015/2016 година е 81.0%, или с 1.9 процентни пункта по-малък спрямо предходната година. Броят на децата, посещаващи детски градини, расте с възрастта им. В предучилищна възраст от общо 72 946 деца на 6 години само 4 084 не посещават детска градина или училище.

Средният брой деца в една детска градина през учебната 2015/2016 година за страната е 116, като за градовете е значително по-голям (156) отколкото за селата (57). Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 24 в градовете и 19 в селата.

Броят на лицензираните частни детски градини продължава да нараства, но все още те са алтернатива за малка част от родителите. През учебната 2015/2016 година в страната функционират 92 частни детски градини, или с 4 повече от предходната година, посещавани от 3 333 деца, или 1.4% от записаните в детските градини.

Педагогическият персонал в детските градини се състои предимно от жени. През учебната 2015/2016 година мъжете са представени с по-малко от 1%, като броят им в сравнение с учебната 2005/2006 година е нараснал почти 4 пъти. През посочения 10-годишен период се забелязва и увеличение на броя на младите педагози на възраст до 29 години със 17.8%.

Още факти

• 20 ноември е обявен за световен ден на детето през декември 1954 г. от ООН и ЮНЕСКО.
• На 20 ноември 1959 г. на 14-ата сесия на Генералната асамблея на ООН е приета Декларация за правата на детето.
• На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за правата на детето, подписана от лидерите на 54 държави.