Лицата с трайни увреждания с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст имат право на един безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. При действащите нормативни разпоредби към настоящия момент годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година“.

Приемането на заявления-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ ще започне от 01.12.2016г. Предоставянето на винетни стикери ще е възможно след тяхното получаване от областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура.

Заявление-декларации и документи за винетки се приемат лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Условията и редът за получаване на безплатните винетки са следните:

Към заявлението-декларация се прилагат:

  • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
  • копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, с което се удостоверява, че автомобилът отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата, а именно – обемът на двигателя на автомобила да е до 2000 куб. см и мощност – до 160 к. с.;
  • копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок на действие;
  • лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.

При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.