Седем незаконосъобразни решения на общински съвет Белово са върнати за ново обсъждане от областния управител Гинче Караминова. Приетите решения са относно промяна на регулационен и застроителен план на град Белово.Те са непълни и незаконосъобразни поради неспазване на изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В чл. 62а, ал.5 от ЗУТ е регламентирано, че предназначението на територии за озеленени площи, може да се променят с нов общ или подробен устройствен план, ако със схемите или план-схемите на зелената система се доказва, че са спазени нормативите за озеленени площи. В приетите седем решения от общински съвет Белово липсват данни да е спазена посочената разпоредба от ЗУТ.

Заповедите на областния управител за върнатите решения са публикувани на сайта на областна администрация Пазарджик. Решенията на влизат в сила и следва да бъдат преразгледани от общински съвет Белово на следващо заседание.