Териториалната секция на Българска библиотечно-информационна асоциация организира провеждането на обучителен курс „ Изследване потребностите на читателите и местните общности” с лектор Люба Деветакова. Обучението се проведе в залата на Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев” в Пазарджик и в него участваха библиотекари от РБ”Н.Фурнаджиев” и библиотеките към народните читалища в гр.Пещера, с.Радилово, с.Величково и с.Звъничево. Курсът има за цел да представи различните видове данни, подходите за тяхното събиране, обработка и визуализация и тяхната практическа употреба в работата на библиотеката. Бяха разгледани източниците на информация и данни и тяхното комбиниране. Очакваните резултати от курса са да подпомогне работата на обучените с първичната библиотечна статистика, като представи методи за обработка на данните и възможности за тяхната употреба, различни от чисто отчетната насоченост. Преминалите курса ще развият базови умения за прилагане на количествени и качествени методи за проучване на потребностите и нагласите сред читателите и местната общност. Обучението е едно от предложенията на Центъра за продължаващо образование на библиотекари/ЦПОБ/ към ББИА-Модул III. Социология на четенето и читателите. Библиотечни програми.