От началото на следващата академична година в Пазарджик ще започне прием за обучение на медицински сестри, акушерки и рехабилитаторки, съобщи днес на пресконференция в Пазарджик областният управител Гинче Караминова.

На територията на гр.Пазарджик има изградена учебна база публична държавна собственост, която представляваше Педагогически колеж към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. В началото на тази година до Областния управител на Област Пазарджик беше получено писмо от Пловдивския университет, че имотът е с отпаднала необходимост за тях, като вече не се използва за подготовка на педагогически кадри.

В същото време бяхме уведомени, че интерес към имота проявява Медицински университет Пловдив за използването му за изнесено обучение на студенти от специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Рехабилитатор”. За да започнем процедурата за предоставяне на имота подписахме Меморандум за сътрудничество с  Медицински университет Пловдив. С решение на Министерски съвет №840 от 7-ми октомври 2016 г. беше отнето правото на управление на имота поради отпаднала нужда от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и предоставен на Областния управител на Пазарджик.

По предложение на областния управител, на 7-ми ноември 2016 г. МС прие Решение №935, с което предоставя безвъзмездно за управление имота на Медицински университет Пловдив. С това решение завършихме една дълга и трудна процедура, която беше изключително належаща от една страна да не се остави имотът да пустее и да се руши, а от друга ще има изнесено обучение в гр.Пазарджик за специалисти, за каквито има голям недостиг в здравната система не само в нашия регион, а и в страната като цяло.

Въпреки, че имотът ведно със сградите в него, са в сравнително добро състояние, за да започне да функционира като база за изнесеното обучение е необходимо да бъде направен ремонт. За тази цел Медицинския университет Пловдив има предвидени средства, които обаче са недостатъчни. Регионалният съвет за развитие на Южен централен район подкрепи искането на Областния управител на Пазарджик за осигуряване на финансови средства на Медицински университет Пловдив от националния бюджет или от други финансови източници. На 13 декември, Областният управител проведе работна среща с управители на болници в областта. На срещата бяха дискутирани възможностите за осигуряване на финансова подкрепа от страна на здравните заведения за предстоящия ремонт на съществуващата база. В началото на 2017г. ще бъде проведена нова среща с участието и на ръководството на Медицински университет Пловдив.

Основната цел на всички участници в този процес е през следващата студентска година да пригодим учебната база и общежитието за обучение на първите студенти. Изнесеното обучение ще бъде по професионално направление “Здравни грижи” по специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка” (образователно-квалификационна степен “бакалавър”) общо 40 студенти и специалност “Рехабилитатор” (образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”). – 20 студенти.

Съгласно подписания меморандум, се предвижда  към бъдещия Филиал да бъда създаден Съвет на настоятелите, в който ще бъдат включени дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации от област Пазарджик, представители на студентския съвет.