Общинският съвет на Стрелча даде съгласие за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ – ЕООД, гр. Пазарджик, съобщи на пресконференция днес областният управител Гинче Караминова. На практика това е петата община, която заедно с Пазарджик, Лесичово, Септември и Панагюрище ще се възползва от проектите свързани с подмени на водопроводите и водоснабдителните съоръжения.

Гинче Караминова апелира към останалите общини да се присъединят към Асоциацията, тъй като в противен случай ще загубят възможността си кандидатстват по проекти свързани със селските райони и касаещи водопроводната мрежа.

Според нея през януари ще бъде издадена Наредба, която ще въведе нови минимални цени на водата за питейни и битови нужди, тъй като всяка община ще бъде задължена да си построи Пречиствателна станция. Много по-лесно това би могло да стане, ако всички ВиК оператори на територията на областта са в Асоциация, подчерта тя.

На заседание на общото събрание на Асоциацията, предвидено за 11 януари 2017 г., предстои окончатеното присъединяване на община Стрелча към обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, след влизане в сила на Договора (по реда на Закона за водите – чл. 198п, ал. 1, предложение първо) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, между Асоциация по ВиК – Пазарджик и съществуващия ВиК оператор – “Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик.

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Стрелча от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК-С“-гр. Стрелча ЕООД.

На същото заседание е превидено обсъждане и приемане на решение по чл. 34, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите с ВиК оператора – „ВиК – в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия, включваща общините Лесичово, Пазарджик и Септември, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите. Този договор се разработва от МРРБ и ще бъде предоставен на ВиК асоциацията и на „ВиК – в ликвидация“ ЕООД Пазарджик.